مهندسی

 

مهندسی نرم افزار مدل رانده Model-driven software engineering

مهندسی مدل ­رانده model driven - model driven software engineering

استاندارد CMM

الگوي استاندارد تكامل توانايي فرآیند تولید نرم افزار

مهندسی مدل رانده Model-Driven Engineering

مدل نمایشی از یک سیستم است(یک دید از سیستم) که هدف آن مخفی کردن جزئیاتی است که برای ما مهم نیست و برجسته کردن جزئیاتی است که برای ما اهمیت دارد.

مهندسی مدل رانده model driven engineering: یک بررسی پشتیبانی‌شده توسط مدل مفهومی یکپارچه

مهندسی مدل رانده: یک بررسی پشتیبانی‌شده توسط مدل مفهومی یکپارچه

آخرین دانلودها
تلفن

@novinweb

آدرس

@novinweb

ایمیل
@novinweb.com
Top